شرایط عمومی پذیرش

  1. نو و فناورانه بودن ایده ارائه شده، یعنی محصولی که طی مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا آن را توسعه دهید.
  2. توجیه اقتصادی طرح و بازگشت سرمایه
  3. امکان پذیری اجرای ایده و میزان تناسب روش فنی اجرای پروژه با آن، جهت دستیابی به اهداف تعیین شده
  4. توانمندی تیم کاری از نظر تخصص و سوابق علمی جهت مدیریت و اجرای طرح نوآورانه

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.