مدیر مرکز

                  
                               
       
     
نام و نام خانوادگی:
آقای سعید کاوه

        سمت: رئیس مرکز رشد، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
        تحصیلات: کارشناسی ارشد
        رشته تحصیلی: طراحی صنعتی   

           ایمیل: s.kaveh@tabriziau.ac.ir

                 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.