مدیر مرکز

       
 مدیر مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
                   دکتر فرهاد احمدنژاد

    درجه علمی: استاد یار
     ایمیل:
f.ahmadnejad@tabriziau.ac.ir
             Ahmadnejad.farhad@gmail.com
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.