فرمهای پذیرش

تکمیل فرم پذیرش و مشخصات بایستی تایپ شده و به پست الکترونیکی مرکز فرستاده شوند و یا اینکه می توانید به ادرس مرکز شخصا تحویل دهید.

فرم پذیرش

فرم مشخصات

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.