فرمهای پذیرش

تکمیل فرم پذیرش و مشخصات بایستی تایپ شده و به پست الکترونیکی مرکز فرستاده شوند و یا اینکه می توانید به ادرس مرکز شخصا تحویل دهید.
فرمهای پذیرش دوره پیش رشد:
فرم پذیرش
فرم مشخصات

فرمهای پذیرش دوره رشد
فرم پذیرش
فرم مشخصات
فرم برنامه کاری

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.