اخبار و مناسبت ها

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

مسابقه طراحی لوگو برای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
پنجشنبه پانزدهم آبان 1399

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور

دومین نشست مدیر مرکز رشد با مسئولین واحدهای فناور به تاریخ 99/08/03
يکشنبه یازدهم آبان 1399
پنجشنبه یکم آبان 1399

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر

جلسه مدیر مرکز رشد با مسئولین طرح واحدهای مستقر به تاریخ 02-07-99
پنجشنبه سوم مهر 1399

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر مهرداد امامی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان آ.شرقی- چهارشنبه 99/05/08
چهارشنبه بیست و ششم شهريور 1399

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر علی پور زیاد سرپرست مرکز رشد دانشگاه تبریز- چهارشنبه 99/04/04
پنجشنبه بیستم شهريور 1399

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز

جلسه مدیر مرکز رشد با دکتر اصغر عسگری معاون امور پژوهشی دانشگاه تبریز - سه شنبه 99/04/03
پنجشنبه بیستم شهريور 1399

شانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/05/01 برگزار گردید
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399

پانزدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 99/02/21 برگزار گردید
شنبه بیست و هفتم ارديبهشت 1399

چهاردهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/11/27 برگزار گردید
پنجشنبه یکم اسفند 1398

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35549590 -041-   دورنگار :35549592-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.