مدیر مرکز


   مدیر مرکز رشد فناوریهای نرم
          دکتر مازیار آصفی

درجه علمی: دانشیار
تلفن: 35541816-041
ایمیل: masefi@tabriziau.ac.ir
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.